งานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่า สจล. ประจำปี 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า สจล.  สมาศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                    โดยคุณทวีศักดิ์  บุญฤทธิ์ลักขณา อุปนายก คนที่ 1 และคุณปราโมทย์  พรหมรักษ์ อุปนายก คนที่ 4 ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่า สจล. ประจำปี 2566

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer