การส่งมอบงานคณะกรรมการชุดเก่า ปี 2564-2566- ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 2566-2568

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 6  ตึกเอ ห้องประชุมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้ด้มีการส่งมอบงานคณะกรรมการบริหาร โดยการนำทีมบริหารระหว่าง  คุณนท  นิ่มสมบุญ วิศวะรุ่น 28 นากยสมาคมศิษย์เก่าคณะ วิศกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564-2566 ส่งมอบงานให้กับ คุณชัยพจน์  ตันตระวิวัฒน์ วิศวะ รุ่น 29 นายกสมาคมศิษย์เ่ก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566-2568

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer