ปรึกษาแนวทางการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อคณะและน้อง ๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 คุณชัยพจน์   ตันตระวิวัฒน์   นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมกศาสตร์ ฯ และคุณศิริพงษ์  เรืองฤทธิ์ เหรัญญิกสมาคมฯ , คุณธนาวุธ  สุขประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคมฯ  พร้อมด้วย รศ.ดร.เปี่ยมภูมิ  สฤกพฤกษ์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ  ร่วมพบปะน้องๆ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ เพื่อทำความรู้จักและปรึกษาแนวทางการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อคณะและน้อง ๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer