พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 4

วันที่ 4 ตุลาคม 2566  คุณชัยพจน์  ตันตระวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานอุทยานอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4) 1 ตุลาคม 2566This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer