พิธีแถลงข่าว การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 6


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ   จัดงานแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 6 ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 8 สถาบัน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เพื่อเป็นการสื่อถึงความสามัคคีพร้อมเพรียง การแสดงเจตนารมณ์ของบรรดาศิษย์เก่าวิศว 8 สถาบัน ด้วยการร่วมมือร่วมใจพัฒนาประเทศ โดยอาศัยกีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลาง

โดยในการจัดพิธีแถลงข่าว ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี  อธิการบดี สจล. ร่วมกับ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล  

ร่วมเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว และ คุณชัยพจน์   ตันตระวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ เป็นประธานจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้แทนจาก 7 สถาบัน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คุณนภดล  อนุสิทธิ์   ประธานชมรมกอล์ฟวิศวดงตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณอมรเทพ ลัทธิ   ประธานชมรมกอล์ฟวิศวะมอดินแดง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คุณศักดิ์ชัย  เติมขจรกิจ   ประธานชมรมกอล์ฟ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                               

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   คุณโกสินทร์  เจติยานนท์   ประธานคณะอนุกรรมการด้านกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   คุณสนิท ศุภรัตน์สมบัติ   กับตันทีม ชมรมกอล์ฟบางมดมหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ   คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ   นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   คุณสุพร  พรเจริญโชติ   กรรมการฝ่ายสรรหานักกีฬา ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร          
                                       

ภาพบรรยากาศ

https://drive.google.com/drive/folders/1afyKQqd8lM_RzPbRAACgTqSrc3I1RoaD?usp=sharing

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer