ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของรุ่น


ด้วย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สมาคมฯ) ได้กำหนดให้มีการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ประกาศเกียรติคุณในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรรมศาสตร์ สจล. ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 น. ณ หอประชุม เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วรบุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 


วัตถุประสงค์ของการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ก็เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ลาดกระบัง ซึ่งในปีนี้รูปแบบการคัดเลือก ได้มอบหมายให้แต่ละรุ่นเป็นผู้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นในรุ่น และเสนอขื่อเข้ารับรางวัล รุ่นละ 1 ท่าน  

 โดยทางสมาคมฯ ขอแจ้งประเภท และหลักเกณฑ์ศิษย์เก่าดีเด่นให้ทราบ จำนวน 4 ประเภท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกศิษย์เก่าดีเด่นในรุ่นของท่าน ดังนี้ 

          1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างประโยชน์แก่สังคม

4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างประโยชน์แก่สถาบัน/คณะ/หรือสมาคม

ดาวห์โหลด หลักเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น 

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับเลือกในรุ่นของท่าน จำนวน 1 ท่าน พร้อมส่งประวัติและรูปถ่าย

กลับมายัง  E-Mail: kmitlengineer.k@gmail.com   ในวัน 30 มิถุนายน 2566

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น https://drive.google.com/file/d/1pZqYQOXX67usN0uKfKrmJT-_LziH8F1s/view?usp=share_link

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer