ศิษย์เก่าดีเด่น

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น 62

รุ่นที่
28


คุณปราโมทย์ พรหมรักษ์

วิศวะ ต่อเนื่อง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี ซี จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วิศวะ ต่อเนื่อง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี ซี จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รุ่นที่
32


รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ คำฝอย

วิศวะ ต่อเนื่อง
รองอธิการบดีกองแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวะ ต่อเนื่อง
รองอธิการบดีกองแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รุ่นที่
2


คุณศรีเมือง เจริญศิริ

วิศวะ ปกติ

วิศวะ ปกติ

รุ่นที่
8


คุณโกสินทร์ เกษทอง

วิศวะ ปกติ
VP Senior ธุรกิจปิโตรเคมี บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วิศวะ ปกติ
VP Senior ธุรกิจปิโตรเคมี บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
10


คุณปพัฒน์ เจริญศักดิ์วิโรจน์

วิศวะ ปกติ

วิศวะ ปกติ

รุ่นที่
11


คุณพลชัย พันธุ์อำไพ

วิศวะ ปกติ
วิศวกรอิสระ

วิศวะ ปกติ
วิศวกรอิสระ

รุ่นที่
12


คุณอานุภาพ วงศ์ละคร

วิศวะ ปกติ
รองกรรมการผู้จัดการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา บจก.ไซยะบุรี พาวเวอร์

วิศวะ ปกติ
รองกรรมการผู้จัดการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา บจก.ไซยะบุรี พาวเวอร์

รุ่นที่
14


คุณไวบูลย์ ชาญเชี่ยว

วิศวะ ปกติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วิศวะ ปกติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รุ่นที่
15


คุณถนอมศักดิ์ บุญยะลีพรรณ

วิศวะ ปกติ

วิศวะ ปกติ

รุ่นที่
16


คุณ มารุต ศิริโก

วิศวะ ปกติ
MD บริษัท AMR

วิศวะ ปกติ
MD บริษัท AMR

รุ่นที่
16


คุณ วราวิช กำพู ณ อยุธยา

วิศวะ ปกติ
ที่ปรึกษา รมต.ศึกษาธิการ

วิศวะ ปกติ
ที่ปรึกษา รมต.ศึกษาธิการ

รุ่นที่
17


คุณอมรพันธ์ ลีลาภรณ์

วิศวะ ปกติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วิศวะ ปกติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รุ่นที่
18


คุณสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

วิศวะ ปกติ
รักษาการ รองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

วิศวะ ปกติ
รักษาการ รองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

รุ่นที่
19


รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

วิศวะ ปกติ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ม.เทคโนโลยีมหานคร

วิศวะ ปกติ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ม.เทคโนโลยีมหานคร

รุ่นที่
20


คุณยุทธนาท ปลื้มปัญญา

วิศวะ ปกติ
กัปตันเครื่องบินแบบ AIRBUS A330

วิศวะ ปกติ
กัปตันเครื่องบินแบบ AIRBUS A330

รุ่นที่
21


คุณชวลิต ทิพพาวนิฃ

วิศวะ ปกติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการงาน Secondment บมจ.ปตท.
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

วิศวะ ปกติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการงาน Secondment บมจ.ปตท.
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่

รุ่นที่
22


คุณไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ

วิศวะ ปกติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วิศวะ ปกติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รุ่นที่
23


คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน

วิศวะ ปกติ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ บมจ. ไลท์ติ้งแอนด์ อีควิปเมนท์

วิศวะ ปกติ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ บมจ. ไลท์ติ้งแอนด์ อีควิปเมนท์

รุ่นที่
24


คุณธานี ชวศิริกุลฑล

วิศวะ ปกติ
กรรมการสมาคมศิษย์เก่า สจล./ อุปนายก สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

วิศวะ ปกติ
กรรมการสมาคมศิษย์เก่า สจล./ อุปนายก สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

รุ่นที่
25


คุณวิรุฬห์ วิเชียรวัฒนชัย

วิศวะ ปกติ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท จีซอฟต์บิส จำกัด "ไทยจี"

วิศวะ ปกติ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท จีซอฟต์บิส จำกัด "ไทยจี"

รุ่นที่
26


คุณภัคพงษ์ ภาคภูมิ

วิศวะ ปกติ
เจ้าของธุรกิจร้านอาหารเวียดนามฮัท (ศาลายา)

วิศวะ ปกติ
เจ้าของธุรกิจร้านอาหารเวียดนามฮัท (ศาลายา)

รุ่นที่
27


ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

วิศวะ ปกติ
อาจารย์/วิทยากร และที่ปรึกษา Appreciative Inquiry,
Organisation Deveiopment , Ikigai Coaching, Theory U , Positive Psychology

วิศวะ ปกติ
อาจารย์/วิทยากร และที่ปรึกษา Appreciative Inquiry,
Organisation Deveiopment , Ikigai Coaching, Theory U , Positive Psychology

รุ่นที่
29


คุณราณี สิทธิแก้ว

วิศวะ ปกติ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ซิสเต็ม โซลูชั่น
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิศวะ ปกติ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ซิสเต็ม โซลูชั่น
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รุ่นที่
31


คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม

วิศวะ ปกติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัส บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

วิศวะ ปกติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัส บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

รุ่นที่
52


นายธีระเดช กุศลธรรมรัตน์

วิศวะ ปกติ
ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายปฎิบัติกา บริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด

วิศวะ ปกติ
ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายปฎิบัติกา บริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer