ศิษย์เก่าดีเด่น

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น 63

รุ่นที่
1


นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ บริษัท BEC WORLD จำกัด(มหาชน) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ บริษัท BEC WORLD จำกัด(มหาชน) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3

รุ่นที่
2


นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อดีตคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อดีตคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รุ่นที่
3


นายชนะ ผิวล่อง

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวงจร เครื่องมือไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวงจร เครื่องมือไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รุ่นที่
4


นายสุพจน์ อยู่เกษ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรอิสระ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรอิสระ

รุ่นที่
5


นายพลชัย ทองสวรรค์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 1 บมจ.ทีโอที

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 1 บมจ.ทีโอที

รุ่นที่
6


รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล งามวิวิทย์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
Guest Professor, Tokai University ประเทศญี่ปุ่น / กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
Guest Professor, Tokai University ประเทศญี่ปุ่น / กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รุ่นที่
7


ดร.สมเกียรติ ศุภเดช

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อดีตคณบดีคนแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อดีตคณบดีคนแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รุ่นที่
8


นายดำริ อโนภาส

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ธุระกิจส่วนตัว

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ธุระกิจส่วนตัว

รุ่นที่
9


นายปราโมทย์ ศรีวงศ์สงวน

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

รุ่นที่
10


นายณรัตน์ไชย หลีระพันธ์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานบริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด / ประธานกรรมการบริหาร บริษัทมัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานบริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด / ประธานกรรมการบริหาร บริษัทมัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

รุ่นที่
11


นายอนันต์ อิสริยะประชา

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รุ่นที่
12


นายยศ รินากุล

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานบริษัท บริษทั คอนโทรลอจิค จำกัด

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานบริษัท บริษทั คอนโทรลอจิค จำกัด

รุ่นที่
13


นายราชันย์ เพ็ญศิริ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด(BBTEC)

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด(BBTEC)

รุ่นที่
14


นายวิสูตร มังคลานนทชัย

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
CEO บริษัท ยู พี อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / บริษัท สิริภัทรเพลท จำกัด /สวนมะพร้าว จังหวัดราชบุรี

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
CEO บริษัท ยู พี อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / บริษัท สิริภัทรเพลท จำกัด /สวนมะพร้าว จังหวัดราชบุรี

รุ่นที่
15


นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแห่งชาติ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแห่งชาติ

รุ่นที่
16


นายองอาจ ปัณฑุยากร

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออลล่า (ALLA)

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออลล่า (ALLA)

รุ่นที่
17


นายรัชเศรษฐ์ วุฒิไชยกาญจน์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)

รุ่นที่
18


นายปรีชา หาญการสุจริต

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ครูการบินและ supervisory pilot ฝูงบิน Boeing 777 บมจ.การบินไทย

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ครูการบินและ supervisory pilot ฝูงบิน Boeing 777 บมจ.การบินไทย

รุ่นที่
19


นายวรพจน์ ไพจิตร

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานกรรมการผู้จัดการ บจก.เทคน่า และ บจก.อรธนา อินเตอร์เทรด

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานกรรมการผู้จัดการ บจก.เทคน่า และ บจก.อรธนา อินเตอร์เทรด

รุ่นที่
20


ดร.วันชัย พิจิตโรจนะ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม. ธรรมศาสตร์รังสิต วิทยาเขตคลองหลวงปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม. ธรรมศาสตร์รังสิต วิทยาเขตคลองหลวงปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

รุ่นที่
21


นายธงชาติ กาพย์แก้ว

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
เจ้าของกิจการ บริษัทโทเทิลไลน์ กรุ๊ป และ บริษัทเมืองทอง เทเลคอม เป็นโอปะเรเตอร์สื่อสาร และจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
เจ้าของกิจการ บริษัทโทเทิลไลน์ กรุ๊ป และ บริษัทเมืองทอง เทเลคอม เป็นโอปะเรเตอร์สื่อสาร และจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รุ่นที่
22


นายศักดิ์ชัย บัวมูล

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)หรือซีพีเอฟ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)หรือซีพีเอฟ

รุ่นที่
23


ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด

รุ่นที่
24


นายวันชาติ สุทธิวรรณ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด

รุ่นที่
25


รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อำนวยการสำนักบริหาร หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE)

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อำนวยการสำนักบริหาร หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE)

รุ่นที่
26


ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

รุ่นที่
27


นายเสน่ห์ สายวงศ์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กสทช.

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กสทช.

รุ่นที่
28


คุณบุษกร แสนสุข

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รุ่นที่
29


นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม

รุ่นที่
31


นายชาตรี ตั้งมิตรประชา

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการบริหาร ริษัท โฮมฮับ จำกัด

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการบริหาร ริษัท โฮมฮับ จำกัด

รุ่นที่
34


ศาสตราจารย์ ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

รุ่นที่
37


นายปริพล ทู้ไพเราะห์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
Cloud Ace Thailand, Bangkok — Technical Director 

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
Cloud Ace Thailand, Bangkok — Technical Director 

รุ่นที่
41


ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
นักวิจัยชำนาญการ หัวหน้า Astrodynamics Research Laboratory หรือ AstroLab และผู้จัดการ Earth Space System (ESS) frontier research ของ สทอภ.

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
นักวิจัยชำนาญการ หัวหน้า Astrodynamics Research Laboratory หรือ AstroLab และผู้จัดการ Earth Space System (ESS) frontier research ของ สทอภ.

รุ่นที่
42


นายสุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

รุ่นที่
43


รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รุ่นที่
45


นายศราวุฒิ มลิชัย

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด ผลิตและจำหน่าย เครื่องจักรอัตโนมัติ สายพานลำเลียง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด ผลิตและจำหน่าย เครื่องจักรอัตโนมัติ สายพานลำเลียง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ

รุ่นที่
47


ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยากรและนักวิจัย วิศวกรรมไฟฟ้า สจล.

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยากรและนักวิจัย วิศวกรรมไฟฟ้า สจล.

รุ่นที่
49


นายอนุสรณ์ ศรีบุปผา

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ธีซีซ เซ็นเตอร์ จำกัด

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ธีซีซ เซ็นเตอร์ จำกัด

รุ่นที่
51


นายจรัสรวี ศรีธนะ

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
เกษตรกรและช่างปั้นเตาดิน

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
เกษตรกรและช่างปั้นเตาดิน

รุ่นที่
ต่อเนื่อง


นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รุ่นที่
ต่อเนื่อง


รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
รองศาสตราจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิจัยด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน การขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
รองศาสตราจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิจัยด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน การขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รุ่นที่
ต่อเนื่อง


นายยงยุทธ โพธิ์ทอง

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 2 สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 2 สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer