ศิษย์เก่าดีเด่น

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม(50-58)

รุ่นที่
14


คุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
Senior Director of Facilities &Industrial Engineering and GM of UTL 2 บริษัท ยูแทคไทย จำกัด 

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
Senior Director of Facilities &Industrial Engineering and GM of UTL 2 บริษัท ยูแทคไทย จำกัด 

รุ่นที่
2


คุณศรีเมือง เจริญศิริ

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

รุ่นที่
20


คุณจำรัส สว่างสมุทร

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
5


คุณดำเนิน แก้วทวี

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

รุ่นที่
6


คุณอารี สวัสดี

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

รุ่นที่
9


คุณวิเชษฐ ไกรวิทย์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

รุ่นที่
12


รศ.ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
หัวหน้าโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ 

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
หัวหน้าโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ 

รุ่นที่
15


นายอานนท์ ลีฬหาวงศ์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ผู้จัดการฝ่าย(บริษัทไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่งจำกัด)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ผู้จัดการฝ่าย(บริษัทไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่งจำกัด)

รุ่นที่
15


รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ประธานชมรม3พระจอมเกล้า
กรรมการการ(กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
กรรมการอิสระ(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
อนุกรรมการตรวจสอบความเสี่ยง(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ประธานกรรมการพิจารณาอุทร(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
กรรมการประเมินผลงาน(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
กรรมสภาสถาบัน(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
รองศาสตราจารย์ ประจำภาคไฟฟ้า(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
รองประธานกรรมการ(บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))
กรรมการ(บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))
ประธานกรรมการประเมินผลงาน(บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ประธานชมรม3พระจอมเกล้า
กรรมการการ(กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
กรรมการอิสระ(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
อนุกรรมการตรวจสอบความเสี่ยง(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ประธานกรรมการพิจารณาอุทร(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
กรรมการประเมินผลงาน(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
กรรมสภาสถาบัน(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
รองศาสตราจารย์ ประจำภาคไฟฟ้า(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
รองประธานกรรมการ(บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))
กรรมการ(บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))
ประธานกรรมการประเมินผลงาน(บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
21


นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1(จังหวัดนครสวรรค์)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1(จังหวัดนครสวรรค์)

รุ่นที่
21


นายอภิชาติ ปีปทุม

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
กรรมการผู้จัดการ(บจก.ซี พี ที ไดร์ แอนด์เพาเวอร์ )

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
กรรมการผู้จัดการ(บจก.ซี พี ที ไดร์ แอนด์เพาเวอร์ )

รุ่นที่
23


นายก่อแก้ว พิกุลทอง

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย)

รุ่นที่
28


ดร.คมสัน มาลีสี

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

รุ่นที่
31


นายดุสิต สุขสวัสดิ์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการเป็ดน้อยเตือนภัย – Flood Duck(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการเป็ดน้อยเตือนภัย – Flood Duck(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

รุ่นที่
2


คุณมารินทร์ อนิวรรตน์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด

รุ่นที่
16


รศ.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
อดีตรองอธิการบดี(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
อดีตรองอธิการบดี(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง)

รุ่นที่
17


นายธานิน สัจจะบริบูรณ์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
Chief Executive Officer (CEO)(บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
Chief Executive Officer (CEO)(บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด)

รุ่นที่
10


นายปพัฒน์ เจริญศักดิ์วิโรจน์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
Managing Director (บริษัทสยามพลวิศวกรรม จำกัด)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
Managing Director (บริษัทสยามพลวิศวกรรม จำกัด)

รุ่นที่
16


รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
สจล.
- ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
- กรรมการสภา

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
สจล.
- ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
- กรรมการสภา

รุ่นที่
19


นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิศวกรรม สายงานโครงข่าย สำนักวิศวกรรม(บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิศวกรรม สายงานโครงข่าย สำนักวิศวกรรม(บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
18


คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รุ่นที่
19


นายสมศักดิ์ อัครวราวงศ์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
บริษัท อนันดาเทคโนโลยี จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
บริษัท อนันดาเทคโนโลยี จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รุ่นที่
22


นายสุชาติ มโนมยางกูร

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
บริษัท เพาเวอร์เมติก จำกัด
Director
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
บริษัท เพาเวอร์เมติก จำกัด
Director
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รุ่นที่
1


คุณสมผล โกศัลวิตร์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

รุ่นที่
23


คุณพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
กรรมการผู้จัดการ(นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
กรรมการผู้จัดการ(นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รุ่นที่
27


ผศ.ดร.เผ่าภัค ศิริสุข

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
รักษาการแทนรองอธิการบดี ส่วนการคลัง ส่วนพัสดุ(สจล.)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
รักษาการแทนรองอธิการบดี ส่วนการคลัง ส่วนพัสดุ(สจล.)

รุ่นที่
16


คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด)

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด)

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer