ศิษย์เก่าดีเด่น

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่นปี 48-49

รุ่นที่
8


รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ

ศิษย์เก่าดีเด่น
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศิษย์เก่าดีเด่น
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รุ่นที่
12


ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 10 

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 10 

รุ่นที่
15


คุณสมชัย สวัสดีผล

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแอร์พอร์ดกราวด์เซอร์วิสเซส(TAGS) จำกัด
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแอร์พอร์ดกราวด์เซอร์วิสเซส(TAGS) จำกัด
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รุ่นที่
17


ดร. มนต์ชัย หนูสง

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าเอกชนรายใหญ่
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการตลาดและการขายสื่อสารข้อมูลโฆษก
คณะกรรมการ บมจ.ทศท.คอร์ปอเรชั่น
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาปฎิบัติการและบริการ
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนาปฎิบัติการและบริการ

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าเอกชนรายใหญ่
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการตลาดและการขายสื่อสารข้อมูลโฆษก
คณะกรรมการ บมจ.ทศท.คอร์ปอเรชั่น
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาปฎิบัติการและบริการ
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนาปฎิบัติการและบริการ

รุ่นที่
17


ดร.กำธร ไวทยกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฎิบัติงานสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฎิบัติงานสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

รุ่นที่
19


ดร.อานนท์ ทับเที่ยง

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฎิบัติงานสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฎิบัติงานสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

รุ่นที่
19


คุณนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 

รุ่นที่
24


คุณกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
27


ส.ส ภิมุข สิมะโรจน์

ศิษย์เก่าดีเด่น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขตบางพลัด-แขวงอรุณอมรินทร์
รองโฆษกพรรคไทยรักไทย
รองประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล) 

ศิษย์เก่าดีเด่น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขตบางพลัด-แขวงอรุณอมรินทร์
รองโฆษกพรรคไทยรักไทย
รองประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล) 

รุ่นที่
4


คุณศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร

ศิษย์เก่าดีเด่น
เกษียณแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2549 ท่านดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการใหญ่ (บริหาร) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
เกษียณแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2549 ท่านดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการใหญ่ (บริหาร) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รุ่นที่
9


คุณเริงศักดิ์ กัลยาณชาติ

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองผู้อำนวยการใหญ่ (ธุรกิจ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองผู้อำนวยการใหญ่ (ธุรกิจ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รุ่นที่
10


คุณสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

รุ่นที่
12


รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รุ่นที่
12


รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รุ่นที่
19


รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ศิษย์เก่าดีเด่น
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รุ่นที่
22


คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงิน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงิน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer