ศิษย์เก่าดีเด่น

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ (50-58)

รุ่นที่
7


คุณวิศิษฐ์ เพื่อนชอบ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
20


คุณพงษ์ชัย อมตานนท์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
21


คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
President & Country Manager
บริษัท เอ บี บี จำกัด

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
President & Country Manager
บริษัท เอ บี บี จำกัด

รุ่นที่
12


คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากร

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
14


คุณอภิชาปราโมช ลักษณพรหม

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็มแอนด์อี คอนเทรคเตอร์ จำกัด)
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด)
ผู้บริหาร(โครงการ พลาซ่า ลากูน ลาดพร้าว – วังหิน)
ผู้บริหาร(โครงการ วิคตอรี่ พอยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
กรรมการบริหาร(บริษัท สิทธารมย์ เอสเตท จำกัด)
ผู้บริหาร(โครงการ ภูเก็ต แอ็ท ทาวน์ 2)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็มแอนด์อี คอนเทรคเตอร์ จำกัด)
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด)
ผู้บริหาร(โครงการ พลาซ่า ลากูน ลาดพร้าว – วังหิน)
ผู้บริหาร(โครงการ วิคตอรี่ พอยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
กรรมการบริหาร(บริษัท สิทธารมย์ เอสเตท จำกัด)
ผู้บริหาร(โครงการ ภูเก็ต แอ็ท ทาวน์ 2)

รุ่นที่
22


คุณธันวา เลาหศิริวงศ์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบี เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบี เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

รุ่นที่
8


คุณอภิศักดิ์ นาฬิกาวิท

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขาย และบริการลูกค้านครหลวง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขาย และบริการลูกค้านครหลวง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
11


คุณสุระ เกนทะนะศิล

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ประธานคณะกรรมการร่วมความถี่คลื่นโทรทัศน์ระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย
Along Malaysia-Thailand Common Border Meeting ประธานคณะกรรมการร่วมความถี่คลื่นโทรทัศน์ระหว่างชายแดนไทย-ลาว
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กรรมการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
คณะกรรมการพัฒนาสถานีวิทยุ/สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ประธานคณะกรรมการร่วมความถี่คลื่นโทรทัศน์ระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย
Along Malaysia-Thailand Common Border Meeting ประธานคณะกรรมการร่วมความถี่คลื่นโทรทัศน์ระหว่างชายแดนไทย-ลาว
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กรรมการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
คณะกรรมการพัฒนาสถานีวิทยุ/สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รุ่นที่
11


คุณสุชาติ ตรีฤกษ์ฤทธิ์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
Managing Directory United Telecom Sales and Services Company Limited (UTEL)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
Managing Directory United Telecom Sales and Services Company Limited (UTEL)

รุ่นที่
12


คุณธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ
บมจ.ทรู วิชั่นส์
กรรมการ
บ. ทรู อินเทอร์เน็ต จก.
บ. ทรู แมจิค จก.
บ. ทรู มิวสิค เรดิโอ จก.
บ. บี บอยด์ ซีจี จก.
บ. ซินีเพล็กซ์ จก.
บ. เรด มีเดีย จก.
บ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จก.

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ
บมจ.ทรู วิชั่นส์
กรรมการ
บ. ทรู อินเทอร์เน็ต จก.
บ. ทรู แมจิค จก.
บ. ทรู มิวสิค เรดิโอ จก.
บ. บี บอยด์ ซีจี จก.
บ. ซินีเพล็กซ์ จก.
บ. เรด มีเดีย จก.
บ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จก.

รุ่นที่
20


คุณนพพร วิฑูรชาตื

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้ก่อตั้ง)
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้ก่อตั้ง)
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
22


คุณบัณฑิต สะเพียรชัย

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
Executive Vice President – Business Development and Strategy The Bangchak Petroleum Public Co., Ltd

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
Executive Vice President – Business Development and Strategy The Bangchak Petroleum Public Co., Ltd

รุ่นที่
23


คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ
บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
บจก. ซี.เอส.เอส. เคเบิ้ล แอนด์ แอคเซสซอรี่ส์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ
บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
บจก. ซี.เอส.เอส. เคเบิ้ล แอนด์ แอคเซสซอรี่ส์

รุ่นที่
อศบ.


คุณขจิต จิตรสุภา

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด ระดับ 12 (CMO)
บมจ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด ระดับ 12 (CMO)
บมจ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย

รุ่นที่
3


นายสวัสดิ์ จันทร์ศรี

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ที่ปรึกษา
บจก.เบญจจินดา โฮลดิ้ง

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ที่ปรึกษา
บจก.เบญจจินดา โฮลดิ้ง

รุ่นที่
10


นายดนัย จิตต์ธีรภาพ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานการบริหารจัดการระบบจำหน่าย
การไฟฟ้านครหลวง

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานการบริหารจัดการระบบจำหน่าย
การไฟฟ้านครหลวง

รุ่นที่
12


นายปรีชา ทรงศิริทัตต์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่

รุ่นที่
12


นายสมัย อนุวัตรเกษม

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)
การประปานครหลวง

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)
การประปานครหลวง

รุ่นที่
13


นายฐิติกุล บุณยะกาญจน์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รุ่นที่
13


นายวันชัย ผโลทัยถเกิง

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
เลขาธิการคณะกรรมการ(กำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า)
กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
เลขาธิการคณะกรรมการ(กำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า)
กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

รุ่นที่
14


นายวีระ เสรีสิทธิพิทักษ์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองประธานบริษัท และผู้จัดการทั่วไปโรงงาน 3
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองประธานบริษัท และผู้จัดการทั่วไปโรงงาน 3
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

รุ่นที่
14


คุณเชฏฐ์ พันธ์จันทร์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
22


นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานและบริการลูกค้าภูมิภาค
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานและบริการลูกค้าภูมิภาค
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
22


รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รุ่นที่
23


นายวรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รุ่นที่
29


รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
กรรมการข้าราชการพลเรือน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล
กรรมการองค์การสวนยาง(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์แห่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ(การเคหะแห่งชาติ)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
กรรมการข้าราชการพลเรือน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล
กรรมการองค์การสวนยาง(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์แห่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ(การเคหะแห่งชาติ)

รุ่นที่
9


นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(บริษัท ซี พี ที (ประเทศไทย) จำกัด)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(บริษัท ซี พี ที (ประเทศไทย) จำกัด)

รุ่นที่
12


รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
อธิการบดี(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
อธิการบดี(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

รุ่นที่
13


นายพลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
13


นายวิสุทธิ์ นพคุณทอง

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การประปานครหลวง)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การประปานครหลวง)

รุ่นที่
16


รศ.พิชิต ลำยอง

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5(สภาวิศวกร)
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5(สภาวิศวกร)
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง)

รุ่นที่
17


นายโสภณ เนตรสุวรรณ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
17


นายลือชา โพธิ์อบ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด)

รุ่นที่
17


นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5(สภาวิศวกร)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5(สภาวิศวกร)

รุ่นที่
17


นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
17


นายชาญชัย บูรณะบัญญัติ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
18


นายอนุรุต อุทัยรัตน์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
19


นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
19


นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการ(ธนาคารกสิกรไทย)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการ(ธนาคารกสิกรไทย)

รุ่นที่
20


นายกฤษณ ไทยดำรงค์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ประธานกรรมการบริหาร(Site Preparation Management Co., Ltd.)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ประธานกรรมการบริหาร(Site Preparation Management Co., Ltd.)

รุ่นที่
22


ดร. ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่(บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่(บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
24


ดร.จิตรเกษม งามนิล

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่(บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) )

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่(บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) )

รุ่นที่
24


นายวศิน วณิชย์วรนันต์ 

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการ(ธนาคารกสิกรไทย)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการ(ธนาคารกสิกรไทย)

รุ่นที่
27


นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการ(ธนาคารกสิกรไทย)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการ(ธนาคารกสิกรไทย)

รุ่นที่
33


ผศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองอธิการบดี(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองอธิการบดี(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง)

รุ่นที่
1


นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ที่ปรึกษา(บริษัท BEC WORLD PLC Limited)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ที่ปรึกษา(บริษัท BEC WORLD PLC Limited)

รุ่นที่
อสบ.


คุณจุมพล ธนะโสภณ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง(บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง(บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
อสบ.


นายเอนก บุญสม

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดพัฒนาธุรกิจสารสนเทศและการ(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
สื่อสาร รองผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและการสื่อสาร(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดพัฒนาธุรกิจสารสนเทศและการ(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
สื่อสาร รองผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและการสื่อสาร(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

รุ่นที่
24


นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท ซิสโก้ซีสเต็ม(ประเทศไทย))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท ซิสโก้ซีสเต็ม(ประเทศไทย))

รุ่นที่
24


ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

รุ่นที่
25


ดร.อมรเทพ จิรัฐิติเจริญ

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน (กสทช.)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน (กสทช.)

รุ่นที่


ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,ศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,กรรมการสภา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,ศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,กรรมการสภา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

รุ่นที่
25


ศาสตราจารย์ ดร.วรากร เกษมสุวรรณ์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง)

รุ่นที่
13


คุณพิทยาพล จันทนะสาโร

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองเลขาธิการ กสทช.(Total Access Communication Ltd. ,สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองเลขาธิการ กสทช.(Total Access Communication Ltd. ,สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

รุ่นที่
17


ผอ.จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้อำนวยการ(สถาบันไทย เยอรมัน)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้อำนวยการ(สถาบันไทย เยอรมัน)

รุ่นที่
19


คุณธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
จัสมินซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
จัสมินซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

รุ่นที่
23


คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการใหญ่(บริษัท บางจากปิโครเลียม จำกัด(มหาชน))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการใหญ่(บริษัท บางจากปิโครเลียม จำกัด(มหาชน))

รุ่นที่
28


คุณสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
บริษัท ลีโอเทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
บริษัท ลีโอเทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด

รุ่นที่
13


คุณบัญชรชัย จันทร์บุษราคัม

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)(การประปานครหลวง)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)(การประปานครหลวง)

รุ่นที่
15


คุณสมศักดิ์ ตริยานุรักษ์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองผู้ว่าการ(การไฟฟ้านครหลวง)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
รองผู้ว่าการ(การไฟฟ้านครหลวง)

รุ่นที่
21


คุณสุระศักดิ์ เคารพธรรม

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ(บมจ.ไพรเวท อิควิตี้(ประเทศไทย))

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ(บมจ.ไพรเวท อิควิตี้(ประเทศไทย))

รุ่นที่
25


คุณประเทศ ตันกุรานนท์

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
Chief Technical Officer(DTAC)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
Chief Technical Officer(DTAC)

รุ่นที่
26


คุณประภาส จันทรังษี

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ(บ.สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด)

ดีเด่น ประสบความสำเร็จ
กรรมการผู้จัดการ(บ.สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด)

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer