ศิษย์เก่าดีเด่น

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น 65

รุ่นที่
1


รองศาสตราจารย์ ณรงค์ เหมกรณ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.)

ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.)

รุ่นที่
7


รองศาสาตราจารย์ นิภา ลีลารุจิ

ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปัจจุบัน เกษียณอายุ(คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.)

ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปัจจุบัน เกษียณอายุ(คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.)

รุ่นที่
8


ดร.บุญธรรม หาญพานิชย์

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการบริษัทฯ(บริษัทโรงพยบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล)

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการบริษัทฯ(บริษัทโรงพยบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล)

รุ่นที่
10


คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานกรรมการบริหาร(บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) )

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานกรรมการบริหาร(บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) )

รุ่นที่
12


คุณเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง(เทศบาลตำบลเมือง)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง(เทศบาลตำบลเมือง)

รุ่นที่
13


คุณธานิศร์ วิรุฬหการุญ

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท เคทีแอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด)

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท เคทีแอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด)

รุ่นที่
14


คุณสุธี ชวชาติ

ศิษย์เก่าดีเด่น
นายกสมาคมผู้ย่ม ผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ จังหวัดลำปาง

ศิษย์เก่าดีเด่น
นายกสมาคมผู้ย่ม ผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ จังหวัดลำปาง

รุ่นที่
16


รองศาสตราจารย์ พิชิต ลำยอง

ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.)

ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.)

รุ่นที่
17


คุณปรีชา ธาราพิมาณ

ศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรไฟฟ้า อาวุโส ควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด)

ศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรไฟฟ้า อาวุโส ควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด)

รุ่นที่
18


คุณเค่งฮั้ว แซ่อื้อ

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(มาสเตอร์เทค อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด)

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(มาสเตอร์เทค อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด)

รุ่นที่
19


รองศาสตราจารย์ ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ

ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ระดับ 9 สาขาบริหารการปฏิบัติการ(คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ระดับ 9 สาขาบริหารการปฏิบัติการ(คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

รุ่นที่
21


คุณวุฒิกร สติฐิต

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาตื(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาตื(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

รุ่นที่
22


คุณพูลศักดิ์ โลหะพัฒนบำรุง

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการ(บริษัท สกาน่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการ(บริษัท สกาน่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )

รุ่นที่
23


คุณสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ

ศิษย์เก่าดีเด่น
CEO(บริษัท NTT)

ศิษย์เก่าดีเด่น
CEO(บริษัท NTT)

รุ่นที่
24


คุณวิชัย สุขประเสริฐกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น
Vice President and General Manager (บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิคส์จากัด (มหาชน))

ศิษย์เก่าดีเด่น
Vice President and General Manager (บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิคส์จากัด (มหาชน))

รุ่นที่
อสบ. 24


คุณพินิจ วัฒนพิทักษ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ที่ปรึกษา บ.ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย)/ กรรมการชมรมศิษย์เก่า 3 พระจอม()

ศิษย์เก่าดีเด่น
ที่ปรึกษา บ.ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย)/ กรรมการชมรมศิษย์เก่า 3 พระจอม()

รุ่นที่
อสบ. 24


คุณบัณฑิต สาครวิศวะ

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการท่าเรือ

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการท่าเรือ

รุ่นที่
25


ศาสตราจารย์ ดร. สัญญา มิตรเอม

ศิษย์เก่าดีเด่น
ศาสตราจาย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ศาสตราจาย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

รุ่นที่
26


คุณสตรอง วงศ์บางชวด

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการ บริษัท สตรองเกสท์ จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการ บริษัท สตรองเกสท์ จำกัด

รุ่นที่
อสบ 26


คุณรัชกร นรนารถตระกูล

ศิษย์เก่าดีเด่น
Managing Director (บรัท ไวร์เออแอนด์ไวเลส จำกัด )

ศิษย์เก่าดีเด่น
Managing Director (บรัท ไวร์เออแอนด์ไวเลส จำกัด )

รุ่นที่
27


คุณสุรชัย พิทักษ์พงศ์ภูธร

ศิษย์เก่าดีเด่น
Founder “BearIoT" ( Industrial loT Platform)

ศิษย์เก่าดีเด่น
Founder “BearIoT" ( Industrial loT Platform)

รุ่นที่
28


คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ (บริษัทไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด)

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ (บริษัทไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด)

รุ่นที่
อสบ รุ่น 28


คุณเฉลิมเกียรติ อ่อนอัฐ

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(การไฟฟ้าบางปะกง)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(การไฟฟ้าบางปะกง)

รุ่นที่
ป.โท


คุณชัยณรงค์ ปูชนียกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการบริหาร(บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด)

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการบริหาร(บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด)

รุ่นที่
29


คุณนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรชำนาญการ(สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง )

ศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรชำนาญการ(สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง )

รุ่นที่
30


ดร.อดิสร เตือนตรานนท์

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ )

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ )

รุ่นที่
31


คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น)

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น)

รุ่นที่
32


คุณธีระชัย รัตนกมลพร

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (Major Shareholder)(บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) )

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (Major Shareholder)(บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) )

รุ่นที่
33


คุณอารดา เพื่องทอง

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(กระทรวงพาณิชย์)

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(กระทรวงพาณิชย์)

รุ่นที่
34


คุณสิตพล คำสนอง

ศิษย์เก่าดีเด่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ(เทศบาลตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร)

ศิษย์เก่าดีเด่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ(เทศบาลตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร)

รุ่นที่
35


คุณภานุ เหลืองรุ่งโรจน์

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท เอสเตลล่า คลินิก จำกัด )

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(บริษัท เอสเตลล่า คลินิก จำกัด )

รุ่นที่
36


คุณชัยรัตน์ ธรรมทัตโต

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานกรรมการบริหาร(บริษัท เอสเปเชี่ยล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานกรรมการบริหาร(บริษัท เอสเปเชี่ยล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

รุ่นที่
37


คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
CEO(บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด)

ศิษย์เก่าดีเด่น
CEO(บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด)

รุ่นที่
38


คุณวิฑูรย์ สินธนาวีวงศ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
IT Manager (บริษัท ไอ.อี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )

ศิษย์เก่าดีเด่น
IT Manager (บริษัท ไอ.อี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด )

รุ่นที่
42


คุณปฏิญญากร บุราณรมย์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานสโมสรฟุตบอล จ.รอ้ยเอ็ด(สโมสรฟุตบอล ร้อยเอ็ด)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานสโมสรฟุตบอล จ.รอ้ยเอ็ด(สโมสรฟุตบอล ร้อยเอ็ด)

รุ่นที่
44


คุณวิรัชพงษ์ จันทพันธ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
Digital marketing manager (บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ(ประเทศไทย) จำกัด)

ศิษย์เก่าดีเด่น
Digital marketing manager (บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ(ประเทศไทย) จำกัด)

รุ่นที่
45


คุณธนาวดี แจ่มอ้น

ศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรระดับ 8 สังกัดฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

ศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรระดับ 8 สังกัดฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

รุ่นที่
49


คุณกฤษณ์ เกลี้ยงช่วย

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการ/ผู้ช่วยประธานกรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/CHIEF.QS.(BGS.CONSTRUCTION CO.,LTD)

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการ/ผู้ช่วยประธานกรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/CHIEF.QS.(BGS.CONSTRUCTION CO.,LTD)

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer