ศิษย์เก่าดีเด่น

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น 61

รุ่นที่
18


คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

รุ่นที่
20


คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

รุ่นที่
26


คุณณัฐ วงศ์พานิช

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)

รุ่นที่
27


ศ.ดร.อิสระชัย งามหรู

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

รุ่นที่
27


คุณทรงยศ คันธมานนท์

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

รุ่นที่
28


คุณวรญา ภูวพัชร์

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
Function inter , Function Marine และ Lake Heaven Resort , Heaven Kwai Resort , Heaven Bay Resort

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
Function inter , Function Marine และ Lake Heaven Resort , Heaven Kwai Resort , Heaven Bay Resort

รุ่นที่
29


ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ประสบความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
27


คุณสมมาตร จารุรัตนเกื้อ

ผลงานดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บจก. จระเข้ 3 ดาว , บจก.อุตสาหกรรมจอบไท
ผลงาน "JTI" ถังแก๊สคอมโพสิต รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
ถังแก๊สเพื่อความปลอดภัย ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ป้องกันการนำไปทำระเบิด

ผลงานดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บจก. จระเข้ 3 ดาว , บจก.อุตสาหกรรมจอบไท
ผลงาน "JTI" ถังแก๊สคอมโพสิต รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
ถังแก๊สเพื่อความปลอดภัย ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ป้องกันการนำไปทำระเบิด

รุ่นที่
24


ดร.พฤกษ์ พัฒโน

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

รุ่นที่
27


คุณพิเชษฐ หวังวีระ

สร้างคุณประโยชน์แก่คณะ สถาบัน และสังคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สร้างคุณประโยชน์แก่คณะ สถาบัน และสังคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รุ่นที่
45


คุณปรมินทร์ อินโสม

ศิยษ์เก่าดีเด่นรุ่นเยาว์
ผู้ก่อตั้ง zcoin เงินดิจิตัลที่มุ่งเน้นทางด้านความเป็นส่วนตัว ผู้ก่อตั้ง satang และ
เจ้าของ บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Satang Coperation)

ศิยษ์เก่าดีเด่นรุ่นเยาว์
ผู้ก่อตั้ง zcoin เงินดิจิตัลที่มุ่งเน้นทางด้านความเป็นส่วนตัว ผู้ก่อตั้ง satang และ
เจ้าของ บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Satang Coperation)

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer