ศิษย์เก่าดีเด่น

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น

ดีเด่นผลงานดีเด่น(50-58)

รุ่นที่
14

คุณยุทธนา ตันติวิวัฒน์

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย )

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย )

รุ่นที่
15

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ผลงานวิจัย
1. วิจัยพัฒนาสายอากาศปล่อยคลื่นไมโครเวฟเพื่อประยุกต์ทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน 
2. วิจัยพัฒนาระบบให้ความร้อนโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับงานทางอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน
3. วิจัยพัฒนาสายอากาศสำหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่ ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
4. วิจัยพัฒนาสายอากาศแถวลำดับร่อง ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
5. วิจัยพัฒนาสายอากาศปรับลำคลื่นได้ ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
6. วิจัยพัฒนาเซนเซอร์โดยใช้ไมโครเวฟ ปี พ.ศ. 2549- ปัจจุบัน 

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ผลงานวิจัย
1. วิจัยพัฒนาสายอากาศปล่อยคลื่นไมโครเวฟเพื่อประยุกต์ทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน 
2. วิจัยพัฒนาระบบให้ความร้อนโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับงานทางอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน
3. วิจัยพัฒนาสายอากาศสำหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่ ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
4. วิจัยพัฒนาสายอากาศแถวลำดับร่อง ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
5. วิจัยพัฒนาสายอากาศปรับลำคลื่นได้ ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
6. วิจัยพัฒนาเซนเซอร์โดยใช้ไมโครเวฟ ปี พ.ศ. 2549- ปัจจุบัน 

รุ่นที่
26

ผศ. ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์

ดีเด่นผลงานดีเด่น
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บรรณาธิการวารสารวิจัย Engineering Transactions
ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 31
ผลงานวิจัย
เทคโนโลยีเส้นใยแก้ว และระบบสื่อสารเชิงแสง เช่น ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง ระบบเซนเซอร์ และอุปกรณ์ เส้นใยแก้ว เป็นต้น
การประมวลสัญญาณภาพเชิงแสง

ดีเด่นผลงานดีเด่น
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บรรณาธิการวารสารวิจัย Engineering Transactions
ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 31
ผลงานวิจัย
เทคโนโลยีเส้นใยแก้ว และระบบสื่อสารเชิงแสง เช่น ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง ระบบเซนเซอร์ และอุปกรณ์ เส้นใยแก้ว เป็นต้น
การประมวลสัญญาณภาพเชิงแสง

รุ่นที่
19

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ผลงานวิจัย
เครื่องยนต์แก๊สธรรมชาติแบบหัวฉีด
รถยนต์ไฮบริดระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า
การทำไบโอดีเซลจากไขมันปาล์ม มะพร้าว และเมล็ดยางพารา
การศึกษาลักษณะการไหลภายในกระบอกสูบ
การศึกษาการสเปรย์ของเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนชนิดต่างๆ
การทำความเย็นแบบการแผ่รังสี

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ผลงานวิจัย
เครื่องยนต์แก๊สธรรมชาติแบบหัวฉีด
รถยนต์ไฮบริดระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า
การทำไบโอดีเซลจากไขมันปาล์ม มะพร้าว และเมล็ดยางพารา
การศึกษาลักษณะการไหลภายในกระบอกสูบ
การศึกษาการสเปรย์ของเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนชนิดต่างๆ
การทำความเย็นแบบการแผ่รังสี

รุ่นที่
10

ศ. ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

ดีเด่นผลงานดีเด่น

ดีเด่นผลงานดีเด่น

รุ่นที่
16

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

ดีเด่นผลงานดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(K.M.L.TECHNOLOGY.CO.,LTD)

ดีเด่นผลงานดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(K.M.L.TECHNOLOGY.CO.,LTD)

รุ่นที่
20

นายนพชัย วีระมาน

ดีเด่นผลงานดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(MASTERKOOL International Co.,Ltd.)

ดีเด่นผลงานดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(MASTERKOOL International Co.,Ltd.)

รุ่นที่
20

นายวันฉัตร ผดุงรัตน์

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ผู้ก่อตั้ง(เว็บไซต์ www.pantip.com)

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ผู้ก่อตั้ง(เว็บไซต์ www.pantip.com)

รุ่นที่
23

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์

ดีเด่นผลงานดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(บจก.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี )

ดีเด่นผลงานดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(บจก.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี )

รุ่นที่
29

นายมนตรี วรรณา

ดีเด่นผลงานดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(บจก.อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) )

ดีเด่นผลงานดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ(บจก.อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) )

รุ่นที่
19

ผศ.ดร.ทองทด วานิชศรี

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่เทคนิค(บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จำกัด)

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่เทคนิค(บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จำกัด)

รุ่นที่
40

น.ส.พิรดา เตชะวิจิตร์

ดีเด่นผลงานดีเด่น
วิศวกรดาวเทียม (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)

ดีเด่นผลงานดีเด่น
วิศวกรดาวเทียม (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)

รุ่นที่
31

ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

ดีเด่นผลงานดีเด่น
รองคณบดี. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (สจล.)

ดีเด่นผลงานดีเด่น
รองคณบดี. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (สจล.)

รุ่นที่
8

คุณบุญธรรม หาญพาณิชย

ดีเด่นผลงานดีเด่น
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ(โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์)

ดีเด่นผลงานดีเด่น
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ(โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์)

รุ่นที่
11

คุณพลชัย พันธุ์อำไพ

ดีเด่นผลงานดีเด่น
วิศวกรอิสระ

ดีเด่นผลงานดีเด่น
วิศวกรอิสระ

รุ่นที่
11

คุณโสฬส คามีศักดิ์

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ธุรกิจส่วนตัว

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ธุรกิจส่วนตัว

รุ่นที่
25

คุณสวัสดิ์ เอิบโชคชัย

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย & พัฒนา(บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน))

ดีเด่นผลงานดีเด่น
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย & พัฒนา(บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน))

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer