ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและนวัตกรรมทางการแพทย์

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยทีมคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562-2564 มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและนวัตกรรมทางการแพทย์ จำนวนเงิน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer