ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

ประชุมเพื่อรับฟังความความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการสรรหาอธิการบดี

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThis website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer