ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 3 ตึกเอ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

เวลา 10.00 น.  คณะอนุกรรมการกองทุนพี่ให้น้องญ นำโดยคุณทวีศักดิ์   บุญฤทธิ์ลักขณา  อุปนายกสมาคมฯ ในฐานนะประธานกองทุนพี่ให้น้องฯ ประจำปี 2564-2566  พร้อมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ประชุมหารือแนวทางการมอบทุนและการการทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการศึกษาและการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

เวลา 14.00 น.  สัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษากองทุนพี่ให้น้องฯ ประจำปี 2565 จำนวน 9 คน โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 (ต่อเนื่อง) จำนวน 3 คน 
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer