ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคุณปราโมทย์ พรหมรักษ์ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.คมสัน   มาลีสี รักษาการอธิการบดี และ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ร่วมงานพิธี และให้โอวาท กล่าวต้อนรับน้องๆ เข้าสู่ร่มรั้วชงโค โดยในปีนี้ มีน้กศึกษาเข้าเรียน กว่า 1,900 คน

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer