ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

                ระเบียบวาระที่       1              รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

                ระเบียบวาระที่       2              รายงานผลการดำเนินงานสมาคม 

                ระเบียบวาระที่       3              พิจารณารับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 

                ระเบียบวาระที่       4              พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

                ระเบียบวาระที่       5              เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer