ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “ 62 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565  จำนวนทั้งสิ้น  38 ท่าน ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของ          คณะวิศวกรรมศาสตร์    ดังรายนาม ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ณรงค์          เหมกรณ์                        รุ่น        1 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม / หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดาวเทียมและกรรมการสภา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.รองศาสาตราจารย์ นิภา            ลีลารุจิ                           รุ่น          7

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จนเกษียณอายุ

3.ดร.บุญธรรม                            หาญพาณิชย์                  รุ่น          8

กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

4.คุณสุรศักดิ์                              เอิบสิริสุข                       รุ่น          10

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

5.คุณเกรียงไกร                          กิตติไพศาลศิลป์             รุ่น         12

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง

6.คุณธานิศร์                              วิรุฬหการุญ                    รุ่น         13

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทีแอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

7.คุณสุธี                                    ชวชาติ                           รุ่น         14

นายกสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ จังหวัดลำปาง

8.  รองศาสตราจารย์ พิชิต            ลำยอง                           รุ่น          16

คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น และอาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

9. คุณปรีชา                                ธาราพิมาณ                    รุ่น        17

วิศวกรไฟฟ้า อาวุโส ควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

10. คุณเค่งฮั้ว                             แซ่อื้อ                            รุ่น          18

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

11. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกจิตต์             จึงเจริญ             รุ่น        19

อาจารย์ระดับ 9 สาขาบริหารการปฎิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. คุณวุฒิกร                  สติฐิต                                        รุ่น         21

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

13. คุณพูลศักดิ์               โลหะพัฒนบำรุง                          รุ่น          22

กรรมการ บริษัท สกาน่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

14. คุณสุทัศน์                 คงดำรงเกียรติ                            รุ่น        23

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยกัมพูชา เมียนมา และลาวบริษัท เอ็นทีที จำกัด

15. คุณวิชัย                    สุขประเสริฐกุล                           รุ่น          24 

Vice President and General Manager บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิคส์ จำากัด (มหาชน)

16. คุณพินิจ                    วัฒนพิทักษ์                                รุ่น          24 

ที่ปรึกษา บริษัท ซีเอสพีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด กรรมการชมรมศิษย์เก่า 3 พระจอมเกล้า

17. คุณบัณฑิต                 สาครวิศวะ                                 รุ่น          24

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง (ระดับ 16)

18. ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา    มิตรเอม                             รุ่น          25

ศาสตราจาย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 19. คุณสตรอง               วงศ์บางชวด                               รุ่น        26  

กรรมการ บริษัท สตรองเกสท์ จำกัด 

20. คุณรัชกร                  นรนาถตระกูล                             รุ่น        26

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวเลส จำกัด

21. คุณสุรชัย                  พิทักษ์พงศ์ภูธร                           รุ่น          27   

Founder “BearIoT" ( Industrial loT Platform)

22. คุณสมศักดิ์               คุณรัตนาภรณ์                            รุ่น         28 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

23. คุณเฉลิมเกียรติ         อ่อนอัฐ                                     รุ่น          28

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

24. .คุณชัยณรงค์            ปูชนียกุล                                               รุ่น        28

กรรมการบริหาร บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด

25. คุณนงลักษณ์            วัชระเกียรติพงษ์                          รุ่น          29 

วิศวกรชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

26. ดร.อดิสร                  เตือนตรานนท์                            รุ่น          30 

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

27. คุณมนัสส์                 มานะวุฒิเวช                               รุ่น          31 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ดูแลธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจมีเดีย ระบบงานปฏิบัติการและเครือข่าย งานบริหารจัดการระดับภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงงานบริการลูกค้า บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

28. คุณธีระชัย                รัตนกมลพร                                รุ่น          32 

ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) และผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ทีม คอนชัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์

29. คุณอารดา                เพื่องทอง                                   รุ่น          33 

รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

30. คุณสิตพล                 คำสนอง                                    รุ่น        34 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

31. คุณภานุ                    เหลืองรุ่งโรจน์                             รุ่น          35

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด

32. คุณชัยรัตน์               ธรรมทัตโต                                 รุ่น         36

ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท เอสเปเชี่ยล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

33. คุณตราวุทธิ์              เหลืองสมบูรณ์                            รุ่น        37 

CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัด เจ้าของ Jitta

34. คุณวิฑูรย์                  สินธนาวีวงศ์                               รุ่น          38

IT Manager  บริษัท ไอ.อี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

35. คุณปฏิญญากร          บุราณรมย์                                  รุ่น        42

ประธานสโมสรฟุตบอล จังหวัดร้อยเอ็ด

36. คุณวิรัชพงษ์              จันทพันธ์                                   รุ่น        44

Digital marketing manager   บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ(ประเทศไทย) จำกัด

37. คุณธนาวดี                แจ่มอ้น                                    รุ่น        45

วิศวกรระดับ 8 สังกัดฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

38. คุณกฤษณ์                เกลี้ยงช่วย                                 รุ่น        49

กรรการ /ผู้ช่วยประธานกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ CHIEF.QS. BGS.CONSTRUCTION CO.,LTD

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer