ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

งานมุทิตาจิตชงโคทีโอที

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565ณ  ร้านมาเรียนพิซเซเรีย แอนด์ เรสเทอรองต์ ราชพฤกษ์   สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคุณปราโมทย์ พรหมรักษ์ อุปนายก พร้อมกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานมุทิตาชงโคทีโอที แด่ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบังที่เกษียณอายุ ประจำปี 2564 และ 2565 รวม 20 ท่าน 

รายชื่อผู้เกษียณปี 2564

1. พี่ ศุภชัย ตั้งวรชัย (พี่หลอด รุ่น 18)

2. พี่ ไพศาล สินธพ (พี่ปื๊ด รุ่น 18)

3. พี่ วีระ เอื้ออนันต์ตระกูล (พี่เหม่ง รุ่น 18)

4. พี่ ประณต ผจงศิลป์วิวัฒน์ (พี่เป็ด รุ่น 18)

5. พี่ เฉลิมชัย พฤกษากร (พี่ยาว รุ่น 18)

6. พี่ วัฒนะ ตั้งเกียรติตรง (พี่เพ้ง รุ่น 18)

7. พี่ ประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ (พี่จัก รุ่น 19)

8. พี่ สุริยะ เจือจันทร์ (พี่ยะ รุ่น 19)

9. พี่ สมชาย ตันติกุลวิจิตร (พี่จิว รุ่น 19) 

10. พี่ พิชิต ฟิสิฏฐ์โสภณ (พี่เฒ่า รุ่น 19)

11. พี่ เสนาะ กิจปราชญ์ (พี่เหนาะ รุ่น 19)

12. พี่ สินัฐ สถาปนุกุล (พี่ฮะ รุ่น 19)

รายชื่อผู้เกษียณปี 65

13. พี่ วีระชัย เลิศอัศวรัตน์ (พี่เขี้ยว รุ่น 19)

14. พี่ สมชัย เอื้อปิยฉัตร (พี่ปุ๊ก รุ่น 19)

15. พี่ ไพบูลย์ เตชะนิรัติศัย (พี่จิ๋ม รุ่น 19)

16. พี่ ปรีดา มังคลากุล (พี่จุน รุ่น 19)

17. พี่ ชัยณรงค์ สุจิระพร (พี่ชัย รุ่น 19)

18. พี่ กุศลมงคล สุวรรณกูฏ (พี่กระสุน รุ่น 19)

19. พี่ กมลชัย นามวงศ์ (พี่แมว รุ่น 20)

20. พี่ ชนันท์ วาสิกานนท์ (พี่ปู รุ่น 20)   


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer