ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ อาคารเรือนไทย ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดย คุณปราโมทย์  พรหมรักษ์ อุปนายก และ ดร.ภัคศรัณย์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา อุปนายก ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer