ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 น. ณ หอประชุม เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วรบุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่        1             รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่        2             รายงานผลการดำเนินงานสมาคม (ระหว่าง สิงหาคม 2565 - กรกฎาคม 2566)  

ระเบียบวาระที่        3             พิจารณารับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 

ระเบียบวาระที่       4             พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 

ระเบียบวาระที่       5             เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประจำปี 2566-2568 

ระเบียบวาระที่       6             เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer