ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

งานชงโคไนท์ “คืนสู่เหย้าวิศวะลาดกระบัง”

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 น. ณ หอประชุม เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วรบุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานชงโคไนท์   “คืนสู่เหย้าวิศวะลาดกระบัง”

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ 

               1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนคณาจารย์

               2. เป็นการรวบรวมฐานข้อมูลศิษย์เก่า  

               3. เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ คณะและสถาบัน

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer