ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ “ 24 สิงหาคม 2566”

วันที่ 24 สิงหาคม 2566  ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าวิศวะทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ ในโอกาสครบรอบ 63 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และนี่คือส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของสถาบัน ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษาต่อไป

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer