ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

Innovation Dinner Talk โดย ชมรมศิษย์เก่า 3 พระจอมเกล้า

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ   สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานการเสวนา "สามพระจอมเกล้ารวมพลังขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม"ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และรศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนา เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกศิษย์เก่าของ 3 พระจอมเกล้า ร่วมสร้างนวัตกรรมสามารถช่วยขับเคลื่อนประเทศอย่างไร และมีทิศทางเกี่ยวกับนวัตกรรมอย่างไรต่อไปในอนาคตThis website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer