ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์| CEO of the Year 2023 Bangkok Post (BEST CEO IN INNOVATIVE POSTAL AND LOGISTICS EXCELLENCE)


สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ Chief Executive Officer of Thailand Post Co., Ltd.

รางวัล CEO of the Year 2023 Bangkok Post (BEST CEO IN INNOVATIVE POSTAL AND LOGISTICS EXCELLENCE) 
วิศวลาดกระบัง รุ่น 29

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer