คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช| CEO of the Year 2023 Bangkok Post (BEST CEO IN GREENOVATION LEADERSHIP)


สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ
คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช Group Chief Executive Officer and President of Bangchak Corporation Plc.
รางวัล CEO of the Year 2023 Bangkok Post (BEST CEO IN GREENOVATION LEADERSHIP)
วิศวลาดกระบัง รุ่น 23

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer